Global Series Jiang Yanggu & Mu Yanling

Number Rarity Name Artist Market Price
1 M Mu Yanling 林玄泰 $6.52
2 C Colorful Feiyi Sparrow Kee Lo $0.10
3 C Purple-Crystal Crab Tan Yan Yao $0.11
4 C Vivid Flying Fish Tingting Yeh $0.09
5 C Welkin Tern Yutaka Li $0.06
6 C Heavenly Qilin Xin-Yu Liu $0.08
7 C Armored Whirl Turtle Tingting Yeh $0.09
8 C Nine-Tail White Fox 林玄泰 $0.19
9 C Earth-Origin Yak Tan Yan Yao $0.07
10 U Moon-Eating Dog Tingting Yeh $0.06
11 U Stormcloud Spirit Kee Lo $0.08
12 R Ancestor Dragon Shinchuen Chen $1.19
13 C Cloak of Mists Tingting Yeh $0.23
14 C Qilin's Blessing Wolk Sheep $0.09
15 C Drown in Shapelessness Pon Lee $0.08
16 C Dragon's Presence Tan Yan Yao $0.08
17 U Brilliant Plan Yutaka Li $0.06
18 R Rhythmic Water Vortex Xin-Yu Liu $0.14
19 C Meandering River Gaga Zeng $0.11
20 C Plains Tingting Yeh $0.20
21 C Island Babyson Chen & Uzhen Lin $0.31
22 M Jiang Yanggu Tingting Yeh $2.11
23 C Leopard-Spotted Jiao Shinchuen Chen $0.11
24 C Feiyi Snake Qiu De En $0.08
25 U Sacred White Deer G-host Lee $0.08
26 C Reckless Pangolin Wolk Sheep $0.09
27 C Giant Spider Qiu De En $0.08
28 C Ferocious Zheng Yutaka Li $0.07
29 U Fire-Omen Crane Tan Yan Yao $0.06
30 R Screeching Phoenix Tingting Yeh $0.16
31 C Earthshaking Si Shinchuen Chen $0.06
32 C Hardened-Scale Armor Tan Yan Yao $0.05
33 C Breath of Fire Xin-Yu Liu $0.10
34 C Aggressive Instinct Wolk Sheep $0.10
35 C Confidence from Strength Shinchuen Chen $0.09
36 R Journey for the Elixir Qiu De En $0.13
37 C Cleansing Screech Tingting Yeh $0.07
38 C Timber Gorge Babyson Chen & Uzhen Lin $0.08
39 C Mountain Gaga Zeng $0.30
40 C Forest Xin-Yu Liu $0.28