Global Series Jiang Yanggu & Mu Yanling

Number Rarity Name Artist
1 C Mowu // Mowu XiaoDi Jin
2 C Colorful Feiyi Sparrow Kee Lo
3 C Purple-Crystal Crab Tan Yan Yao
4 C Vivid Flying Fish Tingting Yeh
5 C Welkin Tern Yutaka Li
6 C Heavenly Qilin Xin-Yu Liu
7 C Armored Whirl Turtle Tingting Yeh
8 C Nine-Tail White Fox 林玄泰
9 C Earth-Origin Yak Tan Yan Yao
10 U Moon-Eating Dog Tingting Yeh
11 U Stormcloud Spirit Kee Lo
12 R Ancestor Dragon Shinchuen Chen
13 C Cloak of Mists Tingting Yeh
14 C Qilin's Blessing Wolk Sheep
15 C Drown in Shapelessness Pon Lee
16 C Dragon's Presence Tan Yan Yao
17 U Brilliant Plan Yutaka Li
18 R Rhythmic Water Vortex Xin-Yu Liu
19 C Meandering River Gaga Zeng
20 C Plains Tingting Yeh
21 C Island Babyson Chen & Uzhen Lin
22 M Jiang Yanggu Tingting Yeh
23 C Leopard-Spotted Jiao Shinchuen Chen
24 C Feiyi Snake Qiu De En
25 U Sacred White Deer G-host Lee
26 C Reckless Pangolin Wolk Sheep
27 C Giant Spider Qiu De En
28 C Ferocious Zheng Yutaka Li
29 U Fire-Omen Crane Tan Yan Yao
30 R Screeching Phoenix Tingting Yeh
31 C Earthshaking Si Shinchuen Chen
32 C Hardened-Scale Armor Tan Yan Yao
33 C Breath of Fire Xin-Yu Liu
34 C Aggressive Instinct Wolk Sheep
35 C Confidence from Strength Shinchuen Chen
36 R Journey for the Elixir Qiu De En
37 C Cleansing Screech Tingting Yeh
38 C Timber Gorge Babyson Chen & Uzhen Lin
39 C Mountain Gaga Zeng
40 C Forest Xin-Yu Liu